logo logo logo

OSIGURANJE IMOVINE

Osiguranje od rizika prekida rada zbog požara

Osiguranje od rizika prekida rada zbog požara i nekih drugih rizika može biti od vitalne važnosti za vašu tvrtku, baš kao i osiguranje od požara. Upravo ovo osiguranje osnovna je polica većine tvrtki, malo je onih koji razmišljaju o šteti koja može nastati ukoliko bi požar, oluja ili poplava toliko oštetila njihove proizvodne pogone da bi daljnja proizvodnja bila privremeno prekinuta.

Upravo zbog ovakve povezanosti, ova polica osiguranja se ne može zaključiti kao pojedinačna polica, već kao dodatak na policu osiguranja od rizika požara i nekih drugih rizika za vašu.

Zaključivanjem ovakvog osiguravateljnog pokrića:
  • osiguraniku se nadoknađuje osigurani stvarni iznos dobiti prije oporezivanja, koji nije mogao ostvariti zbog prekida rada, ali najviše do limita pokrića
  • osiguraniku se nadoknađuju stvarni iznosi osiguranih troškova ako su oni i dalje potrebni i ekonomski opravdani, i ako bi ih osiguranik imao da i nije bilo prekida, ali najviše do pojedinačnih limita pokrića
  • osiguraniku se naknađuju i gubici zbog tržišta te drugi gubici koji nastaju zbog prekida rada
Možete osigurati:
  • dobit prije oporezivanja odnosno bruto dobit
  • određene troškove poslovanja

Pod dobiti se podrazumijeva samo ona dobit koja se ostvaruje obavljanjem registrirane gospodarske djelatnosti kao i prihoda vezanih za tu djelatnost.

Pod troškovima se podrazumijevaju samo troškovi fiksnog karaktera koji nastaju neovisno o tome obavlja li se djelatnost ili ne, a koje osiguranik mora snositi. Varijabilni troškovi, to jest oni troškovi koji su izravno vezani za obavljanje djelatnosti kao: troškovi sirovina i materijala, utrošena energija i sl., ne smatraju se troškovima.

Ako se posebno ugovori, predmet osiguranja mogu biti i dodatni troškovi kao npr. troškovi gubitka tržišta i troškovi povratka na tržište, te neki drugi troškovi. Kod ugovaranja ovih troškova definira se pojedinačno naziv troška, iznos osiguranja za svaki trošak te se posebno obračunava premija osiguranja.

Za trajanje prekida rada do 72 sata osiguranik nema pravo na naknadu štete, a ako prekid rada traje preko 72 sata, utvrđena naknada za cijelo trajanje prekida rada smanjuje se za 10% .

Kontaktirajte nas:

tel: + 385 47 423 345
fax: +385 47 422 712
e-mail: polica@polica.hr
adresa: Tadije Smičiklasa 19, Karlovac

PITAJTE SVOG OSIGURAVATELJNOG
SAVJETNIKA

POSJETITE NAS NA PRODAJNOM
MJESTU