logo logo logo

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Odgovornost organizatora turističkih paket aranžmana

Turistička agencija koja organizira putovanje dužna je s osiguravateljem sklopiti ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket-aranžman.

Agencija je također dužna za svaki paket-aranžman osigurati jamčevinu kod banke ili osiguravajućeg društva radi naknade putniku:

  • plaćene cijene putovanja, ako zbog platne nemogućnosti ili stečaja turističke agencije izostanu usluge putovanja
  • troškova, koji su nastali zbog platne nemogućnosti ili stečaja putničke agencije za povratak putnika u mjesto polaska

Polica osiguranja jamstva za turističke paket aranžmane može se ugovoriti kao zasebna polica osiguranja ili kao dio sveukupnog pokrića za organizatore turističkih paket aranžmana, a premija se određuje prema limitu pokrića i ukupnom prometu s osnove organiziranih turističkih paket aranžmana.

Ostale turističke usluge su iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, ležaljke i sl., a mogu ih pružati osobe koje su korisnike usluga osigurali od posljedica nesretnog slučaja.

Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti: skijanje, ronjenje, jedrenje, jahanje, gorsko-planinsko vođenje, splavarenje, uključujući i rafting, vožnju kanuima i drugim sličnim plovilima, padobransko jedrenje /paragliding/, skakanje s užetom /bungee-jumping/ i sl. obvezne su osigurati korisnike usluga od posljedica nesretnog slučaja.

Kontaktirajte nas:

tel: + 385 47 423 345
fax: +385 47 422 712
e-mail: polica@polica.hr
adresa: Tadije Smičiklasa 19, Karlovac

PITAJTE SVOG OSIGURAVATELJNOG
SAVJETNIKA

POSJETITE NAS NA PRODAJNOM
MJESTU